Szkolenie na Starszego Marynarza i Stermotorzystę

Prowadzimy podstawowe przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu na patenty i świadectwa w żegludze śródlądowej, o których mowa jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.

ŚWIADECTWO STARSZEGO MARYNARZA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

WYMAGANIA:

Aby uzyskać świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej, należy spełnić jedno z poniższych wymagań:

 • posiadanie świadectwa marynarza żeglugi śródlądowej, odbycie dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania w służbie pokładowej na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małymi statkami oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych;
 • posiadanie co najmniej świadectwa marynarza wachtowego w żegludze morskiej w dziale pokładowym;
 • posiadanie stopnia marynarza albo podoficera Marynarki Wojennej albo Straży Granicznej w dziale pokładowym oraz odbycie dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania w służbie pokładowej na stanowisku marynarza na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małymi statkami;
 • posiadanie  świadectwa ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żeglugi śródlądowej albo posiadanie dyplomu uczelni w specjalności żegluga śródlądowa, świadectwa marynarza i odbycie dodatkowej 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małymi statkami oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu umiejętności praktycznych;
 • posiadanie patentu żeglarskiego stermotorzysty oraz odbycie miesięcznej praktyki pływania.

 

Świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej uprawnia do:

 • zajmowania stanowiska starszego marynarza na każdym statku żeglugi śródlądowej,
 • kierowania scalonymi materiałami pływającymi oraz statkami bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2;

 

A. WYMAGANA WIEDZA

I. OGÓLNE WIADOMOŚCI O STATKU I JEGO OBSŁUDZE.

 1. Podstawowe wiadomości o statku żeglugi śródlądowej, jego wyposażeniu i konserwacji.
 2. Typy i rodzaje statków żeglugi śródlądowej, pływalność i stateczność statku.
 3. Podstawowe wiadomości o linach, ich rodzaje i zastosowanie.
 4. Urządzenia kotwiczne, cumownicze, holownicze i sczepiające.
 5. Sprzęt i środki ratunkowe; sprzęt i środki ochrony przeciwpożarowej.
 6. Ogólne wiadomości dotyczące urządzeń maszynowych na statku.

 

II. PODSTAWY LOCJI SRÓDLĄDOWEJ:

 1. Podstawowe wiadomości o śródlądowych drogach wodnych i budownictwie wodnym.
 2. Znajomość podstawowych przepisów żeglugowych, procedur wypadkowych, warunków bezpieczeństwa przy przewozie ładunków niebezpiecznych, rodzajów dokumentów statkowych i załogowych, zasad gospodarki odpadami i ściekami oraz sposobów likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń.

 

B. WYMAGANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

 1. Prace linowe i wiążące się z nimi bezpieczeństwo i higiena pracy.
 2. Pomocniczy sprzęt linowy.
 3. Konserwacja statku, zjawisko korozji i środki jej przeciwdziałające; umiejętność wykonywania podstawowych prac konserwacyjnych. 
 4. Alarmy statkowe, znajomość czynności alarmowych.
 5. Urządzenia: kotwiczne (rodzaje kotwic), cumownicze, holownicze i sczepiające oraz umiejętność ich obsługi.
 6. Osprzęt ładunkowy (dźwigi, wyciągarki, transportery, przewody rurowe, windy ładunkowe) i jego obsługa, przygotowanie ładowni do przyjęcia ładunku, manewry przy załadunku i wyładunku.
 7. Posługiwanie się środkami ratunkowymi i ochrony przeciwpożarowej; obsługa sprzętu ratunkowego i przeciwpożarowego.
 8. Przygotowanie statku do remontu, przerwy w eksploatacji lub postoju zimowego

 

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie obejmuje wykłady, ćwiczenia oraz szkolenie praktyczne.

W trakcie trwania kursu oraz po jego zakończeniu zapewniamy konsultacje z instruktorem.

Zgłoszenia chętnych osób na szkolenie prosimy przesyłać mailem na adres: biuro@nakajak.com

 

 

PATENT ŻEGLARSKI STERMOTORZYSTY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

 

WYMAGANIA:

Aby uzyskać patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej, należy spełnić jedno z poniższych wymagań:

 • odbycie 10-miesięcznej praktyki pływania na statku żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych;
 • posiadanie stopnia chorążego Marynarki Wojennej albo Straży Granicznej w dziale pokładowym oraz odbycie 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej;
 • odbycie 3-miesięcznej praktyki pływania w ramach pełnienia służby na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym użytkowanych przez jednostki organizacyjne kierowane przez organy podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych.

 

Patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej uprawnia do kierowania:

 • małym statkiem,
 • łodzią przewozową o napędzie mechanicznym;

 

A. WYMAGANA WIEDZA.

 1. Podstawowe wiadomości o rodzajach i budowie małych statków żeglugi śródlądowej. Materiały konstrukcyjne kadłuba, jego podstawowe elementy konstrukcyjne, parametry kadłuba, parametry statku.
 2. Właściwości manewrowe małego statku, wybrane zagadnienia z teorii prowadzenia statku. Wypór i wyporność, nośność, środek ciężkości i wyporu, pływalność i stateczność. Pędniki i ich rodzaje. Zjawiska zachodzące wokół strefy ruchu statku –opływ kadłuba, ruch falowy, strumień zaśrubowy, prąd nadążający. Wpływ akwenu i rozmieszczenia ładunku lub pasażerów na manewrowanie statkiem, zjawisko przyssawania, wpływ wiatru i prądu wody na statek i jego manewry.
 3. Wyposażenie statku i jego kadłuba.
 4. Ogólne wiadomości o drogach wodnych i budownictwie wodnym – zarys locji śródlądowej.
 5. Ogólne wiadomości o silnikach spalinowych i mechanizmach pomocniczych: rodzaje silników stosowanych na statkach żeglugi śródlądowej, rola mechanizmów pomocniczych. Instalacje maszynowe i zbiorniki na małych statkach. Źródła energii.
 6. Przepisy prawne.Przepisy żeglugowe – oznakowanie statków, znaki i sygnały optyczne i akustyczne, oznakowanie szlaku żeglownego – rodzaje i znaczenie znaków żeglugowych, oznakowanie przeszkód nawigacyjnych, budowli i urządzeń hydrotechnicznych oraz budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną. Zasady prawa drogi. Dokumenty na statku. Wypadki żeglugowe. Wymagania bhp, sanitarne oraz w zakresie ochrony środowiska dotyczące małych statków.

 

B. WYMAGANE WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE.

 1. Uruchamianie oraz obsługa silnika i mechanizmów pomocniczych.
 2. Usuwanie drobnych uszkodzeń.
 3. Samodzielne manewrowanie małym statkiem.
 4. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 5. Manewry ratownicze małym statkiem.

 

FORMA SZKOLENIA:
Szkolenie obejmuje wykłady, ćwiczenia oraz szkolenie praktyczne.

W trakcie trwania kursu oraz po jego zakończeniu zapewniamy konsultacje z instruktorem.

 

Szkolenia praktyczne prowadzimy na łodziach typu: 

 • RIB SPORTIS o długości kadłuba 4,7 metra z silnikiem Honda 50KM
 • NECKO 420 o długości kadłuba 4,2 metra z silnikiem Suzuki 20KM

 

Zgłoszenia chętnych osób na szkolenie prosimy przesyłać mailem na adres: biuro@nakajak.com