Regulamin

Mając na uwadze obustronne bezpieczeństwo, podpisujemy z każdą osobą umowę wynajmu sprzętu wodnego.
Osoba wynajmująca sprzęt wodny, powinna zapoznać się z poniższym Regulaminem.
 
 1. Kajaki wraz z wyposażeniem (wiosła, siedziska, kamizelki asekuracyjne) będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Wypożyczalni Sprzętu Wodnego (zwaną dalej Wypożyczającym).
 2. Sprzęt pływający wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i przedłożą Wypożyczającemu do wglądu dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i akceptują warunki niniejszego regulaminu stwierdzając to własnoręcznym podpisem na Formularzu Rezerwacji, który stanowi formę umowy wypożyczenia sprzętu wodnego (Osoby te zwane są dalej Klientem).
 3. Dzieci, osoby niepełnoletnie, mogą pływać tylko w towarzystwie prawnego opiekuna.
 4. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się.
 5. Klient płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie. Na jedno dziecko przypada jeden opiekun.
 6. Klient dysponujący sprzętem pływającym może zabrać na kajak tylko jedną osobę nieumiejącą pływać pod warunkiem, że pasażer przez cały okres pływania będzie miał założoną kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną.
 7. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry według obowiązującego cennika.
 8. W niektórych przypadkach wypożyczający może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu.
 9. Formularz Rezerwacji podpisany przez Klienta pozostaje u Wypożyczającego i jest potwierdzeniem zawarcia przez Klienta umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Formularz Rezerwacji zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej jest likwidowany w sposób trwały, uniemożliwiający odczytanie danych osobowych, najpóźniej dzień po zakończeniu spływu.
 10. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 11. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu i podpisanie Formularza Rezerwacji jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 12. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.
 13. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 14. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej przez Klienta odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 16. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczający nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku.
 17. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczającego. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczającego do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu. Klient, który nie wpłacał kaucji zobowiązany jest zwrócić wypożyczającemu wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.
 18. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym Wypożyczającego. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczającego. W przypadku, kiedy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji Wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 19. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala Wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczającego do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 20. Użytkownikom sprzętu zabrania się:
  • kąpieli podczas pływania
  • wędkowania z kajaków
  • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
  • picia alkoholu w czasie dysponowania kajakiem
  • wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
  • zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju
 21. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:
  • przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,
  • zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,
  • opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania,
  • zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany,
  • kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób.
 22. Zdjęcia i filmy z wizerunkami Klientów mogą być publikowane na stronie internetowej wypożyczającego, po pisemnej zgodzie Klienta umieszczonej na Formularzu Rezerwacji. Na prośbę Klienta zdjęcie lub film zostanie usunięte lub retuszowane.